Popular Posts

Friday, August 6, 2010

ஆஹாஹா!ஹாஹா ஹா! எனதன்புக் காதலியே !என்மனதினில் நின்று நின்று குழைகின்றாளே!தமிழ்பாலா-/காதல்/தத்துவம்/கவிதை/

எனதன்புக் காதலியே !என்மனதினில் நின்று நின்று குழைகின்றாளே!
அவள்மனதினில் இன்று இன்று குமுறுகின்றாளே!
காதலாலே காதலாலே! அவளின் குவளைமலர்க் கண்களே!
ஆனந்த நீர்சிந்துதே!ஆஹாஹா!ஹாஹா ஹா!
எனதன்புக் காதலியே !என்மனதினில் நின்று நின்று குழைகின்றாளே!
அவள்மனதினில் இன்று இன்று குமுறுகின்றாளே!

No comments: