Popular Posts

Friday, August 28, 2009

அரிசியும் கறியும் வேணுமா? அக்கா வீடு வேணுமா? ஆக்குன சோத்துக்கு ஆளாப்பறக்காதே! அருக்காமணி அருக்காமணி முருக்கம்பூ முருக்கம்பூ அடியாத்தாடி குருவம்மா!- வி

அரிசியும் கறியும் வேணுமா?
அக்கா வீடு வேணுமா?
ஆக்குன சோத்துக்கு ஆளாப்பறக்காதே!
அருக்காமணி அருக்காமணி
முருக்கம்பூ முருக்கம்பூ
அடியாத்தாடி குருவம்மா!-
விழிகூத்தாடி வருதம்மா!

No comments: