Popular Posts

Monday, August 31, 2009

காடுகொள்ளுமா காடுகொள்ளுமா? கள்ளமனசுக்கு காடுகொள்ளுமா? காதல் வயசுக்கு இந்த உலகம் கொள்ளுமா? காதல மறிச்சு நின்னு யாரும் வெற்றிகொண்டதுண்டோ? காதலர பிரிச்ச

காடுகொள்ளுமா காடுகொள்ளுமா?
கள்ளமனசுக்கு காடுகொள்ளுமா?
காதல் வயசுக்கு இந்த உலகம் கொள்ளுமா?
காதல மறிச்சு நின்னு யாரும் வெற்றிகொண்டதுண்டோ?
காதலர பிரிச்சு வெச்சி வாழும்வாழ்க்கை ஒருவாழ்க்கையா?

No comments: