Popular Posts

Saturday, April 10, 2010

தென்றலே புலியாகவே மாறிச் சீறுதே-எண்ணம் தடு மாறுதே; தேனிதழ் ஊறுதே; - ஆசைவெள்ளம் எல்லைமீறி அன்பு அணையையும் மீறுதே.

அன்புக் காதலியே உன்னை என்னுள்ளம் தேடுதே;-அதனாலே என்
மனம் வாடுதே; உயிர் தள் ளாடுதே; - காதல்
மயக்கத்தினாலே நினைவுகள் எங்கோ ஓடுதே.

தென்றலே புலியாகவே மாறிச் சீறுதே-எண்ணம்
தடு மாறுதே; தேனிதழ் ஊறுதே; -
ஆசைவெள்ளம் எல்லைமீறி
அன்பு அணையையும் மீறுதே.

No comments: