Popular Posts

Wednesday, November 11, 2009

கவிஞன் இன்றி காவியம் இல்லை ஓவியன் இன்றி ஓவியமில்லை இசைப்பவன் இன்றி இசையுமில்லை உண்மை இன்றி வாழ்க்கையில்லை உழைப்பவன் இன்றி உலகமே இல்லை !~

கவிஞன் இன்றி காவியம் இல்லை !
ஓவியன் இன்றி ஓவியமில்லை !
இசைப்பவன் இன்றி இசையுமில்லை !
உண்மை இன்றி வாழ்க்கையில்லை !
உழைப்பவன் இன்றி உலகமே இல்லை !
காதலின்றி நாமே இல்லை இல்லையே !

No comments: