Popular Posts

Wednesday, November 11, 2009

காற்றின்றி உலகில்லை இல்லையே தோழி காதலின்றி நாமேஇல்லை இல்லையே தோழி

வானின்றி மழையில்லை இல்லையே என்தோழி
வயலின்றி விளைச்சலுமில்லை இல்லையெ என்தோழி
கண்ணின்றி பார்வையில்லை இல்லையே என்தோழி
கதிரின்றி ஒளியில்லை இல்லையே என்தோழி
காற்றின்றி உலகில்லை இல்லையே என்தோழி
காதலின்றி நாமேஇல்லை இல்லையே என்தோழி

No comments: