Popular Posts

Thursday, October 29, 2009

விண்ணெங்கும் கல்வி ஞாயிற்றைக் கைம்மறைப்பார் இல்லையடா!'. கல்தேயும் தேயாது கற்றசொல்லடா!'

'கற்றலின் கேட்டலே நன்று'.-செவிகாணும்
கோடிக்கோடி அறிவாம் கல்வியின் பயனே
விண்ணெங்கும் கல்வி
ஞாயிற்றைக் கையாலே மறைப்பார் இல்லையடா!'.
கல்தேயும் தேயாது கற்றசொல்லடா!'.

No comments: