Popular Posts

Monday, June 22, 2009

உரிமையில்லாத மக்களோ பிரபஞ்ச சுமையாகும்

சிந்திக்காத மூளை தலைச்சுமையாகும்
செயல்பாடில்லாத அவையங்கள் உடற்சுமையாகும்
பயன்பாடில்லாத செல்வங்கள் பொக்கிஷ சுமையாகும்
தோண்டாத தங்ககட்டி மண்சுமையாகும்
தன்னம்பிக்கை இல்லாத மனிதன் வாழ்வின்சுமையாகும்
உழைக்காத மனிதனோ உலகின் சுமையாகும்
உரிமையில்லாத மக்களோ பிரபஞ்ச சுமையாகும்

No comments: