Popular Posts

Saturday, June 13, 2009

அந்த ஆசை மாமனுக்கு ஆர்சேதி சொன்னாக?

இந்த பட்சிகளுக்கெல்லாமே
ஆர் சீட்டு எழுதி அனுப்பினாக?-இந்த
ஆலமரமே ஆலமரமே-இந்த
ஆலமரமே ஆலமரமே
இங்க பழுத்து இருக்குதுனு
அந்த ஆசை மாமனுக்கு
ஆர்சேதி சொன்னாக?-இந்த
அத்தைமக ரத்தினமே
அவனுக்காக காத்து கிடக்கிறேனு?

No comments: