Popular Posts

Monday, June 1, 2009

வாழ்விலொருகையாம் நம்பிக்கையாம்!

கைகை கையாம் நாட்டிலொருகையாம் இலங்கையாம்
கைகை கையாம் ஊரிலொருகையாம் சிவகங்கையாம்
கைகை கையாம் மரத்திலொருகையாம் முருங்கையாம்
கைகை கையாம் ஆற்றிலொருகையாம் கங்கையாம்
கைகை கையாம் அண்யிலொருகையாம் வைகையாம்
கைகை கையாம் மாதத்திலொருகையாம் கார்த்திகையாம்
கைகை கையாம் மலரிலொருகையாம் மல்லிகையாம்
கைகை கையாம் சந்தோசத்திலொருகையாம் புன்னகையாம்
கைகை கையாம் இலக்கியத்திலொருகையாம் நான்மணிக்கடிகையாம்
கைகை கையாம் உடன்பிறப்பிலொருகையாம் தங்கையாம்
கைகை கையாம் யானையினொருகையாம் தும்பிக்கையாம்
கைகை கையாம் வாழ்விலொருகையாம் நம்பிக்கையாம்

No comments: