Popular Posts

Sunday, June 21, 2009

இன்றே இன்றே எந்தேசத்தோடு சேர்ந்து நானும் கடன்வாங்க கற்றுக்கொண்டேனே!

அன்றே அன்றே கடன்வாங்க கற்றுத்தந்தாரு
எங்க கணக்கு வாத்தியாரு-பழக்கதோசமே
இன்றே இன்றே எந்தேசத்தோடு சேர்ந்து நானும்
கடன்வாங்க கற்றுக்கொண்டேனே

No comments: