Popular Posts

Sunday, June 27, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்/!உன்விழியினிலே மகிழ்கின்றேன் மகிழ்கின்றேன் ! காதலியே !காதலியே! வாழ்கின்றேன்!வாழ்கின்றேன் உன்னெஞ்சினிலே நானும் !

!உன்விழியினிலே
மகிழ்கின்றேன் மகிழ்கின்றேன் !

காதலியே !காதலியே!
வாழ்கின்றேன்!வாழ்கின்றேன் உன்னெஞ்சினிலே நானும்
வாழ்கின்றேன்!வாழ்கின்றேன்!-என்றும்
இருக்கின்றேன்! இருக்கின்றேன்!உன்னுயிரினிலே
இருக்கின்றேன்! இருக்கின்றேன்!- நாளும்
மகிழ்கின்றேன் மகிழ்கின்றேன் !உன்விழியினிலே
மகிழ்கின்றேன் மகிழ்கின்றேன் !

No comments: