Popular Posts

Friday, June 11, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்/காதல் கவிதைகளே கோடி கோடியாகவே!

காதல் கவிதைகளே கோடி கோடியாகவே!
அந்திப்பூவின் பொன்முகங்களிலே!-தங்க வண்டுகளே!
ஆனந்தமாய் எழுதிடும் -காதல் கவிதைகளே கோடி கோடியாகவே!

No comments: