Popular Posts

Sunday, March 15, 2009

கற்றுவிடு

மோகம் தன்னை முறித்துவிடு-அன்பு
காதல் தன்னை ஜெயித்துவிடு-பேராசை
போக்கி நல்வழி நடந்துவிடு-மக்கள்
வாழும் வழிமுறை கற்றுவிடு

No comments: