Popular Posts

Sunday, March 15, 2009

தீர்வு

தீராக்கோபம் கேடாய் முடியும்
ஆராப்பகையும் போராய்முடியும்-பேசித்
தீராதது இம்மண்ணில் ஏதுமில்லை-எதற்கும்
தீர்வு என்பது இல்லாமலில்லை

No comments: