Popular Posts

Monday, February 23, 2009

சாதிக்க முடியுமே


சிறகுடன் சிறகுடன் நீயிருந்தால்

வானம் தொட்டுவிட வழியொன்று

பிறக்குமே

சிந்தனை செய்துடன் செயலென்றால்

நீயும் எதையும் சாதிக்க முடியுமே

No comments: