Popular Posts

Saturday, July 11, 2009

மனவானில் எழுந்து இசைந்து இழையோடும் இன்பகிளுகிளுப்பே

கவிதையே இனிமையே காவியமே கலை ஓவியமே
மன நெகிழ்ச்சியே உள்மன அசைவே
மனவானில் எழுந்து இசைந்து இழையோடும்
இன்பகிளுகிளுப்பே

No comments: