Popular Posts

Friday, July 10, 2009

வாழ்க்கைக்குள்ளே வாழ்க்கைக்குள்ளே வளமான எதிர்கால நுழைவாசலுக்குள்ளே!

நீயே நுழைவது புத்தகத்துள்ளோ-பள்ளியின்
வகுப்பறைக்குள்ளோ அல்ல அல்ல- நலமானதொரு
வாழ்க்கைக்குள்ளே வாழ்க்கைக்குள்ளே
வளமான எதிர்கால நுழைவாசலுக்குள்ளே

No comments: