Popular Posts

Sunday, July 19, 2009

அன்பும் மாறினால் அறிவும் மாறுமே!

மது உள்ளே மது உள்ளே -அறிவாம்
மதிவெளியே மதிவெளியே-
போதை ஏறினால் பாதைமாறுமே
பாதை மாறினால் பண்பும் மாறுமே
பண்பும் மாறினால் அன்பும் மாறுமே
அன்பும் மாறினால் அறிவும் மாறுமே

No comments: