Popular Posts

Sunday, April 24, 2011

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்/ஹைக்கூ/அரசியல்/அனுபவம்/எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை வேண்டுமடா! எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை வேண்டுமடா !

என்றுமே!
எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை வேண்டுமடா!-என்றுமே!
எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை வேண்டுமடா!வாழ்வினிலே
உறுதியாகவே வருகின்ற முதுமைக்கும்-உலகினிலே
உளமாற நேசிக்கின்ற நட்பின் பிரிவினுக்கும்!என்றும்
உடலை உருக்கிக் கொல்கின்ற தீராத நோயினுக்கும் -என்றுமே
எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை வேண்டுமடா!
எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை வேண்டுமடா

No comments: