Popular Posts

Sunday, April 17, 2011

தமிழ்பாலா/-காதல்/கவிதை/தத்துவம்/ஹைக்கூ/அரசியல்/அனுபவம்/-மக்களுக்கோ அழிவு தகுதியற்ற வேட்பாளனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் குணமாகுடா! /

சிலந்திக்கு அழிவு அதன் முட்டைகளாளடா!
அஞ்சறிவு விலங்குக்கு அழிவு அதன் கொம்புகளாளடா!~
கவரிமானுக்கு அழிவு அதன் மயிர்களாடா!
நண்டுக்கு அழிவு அதன் குஞ்சுகளாளடா!
மனிதருக்கோ அழிவு அவனின் வசைபாடும் தேவையற்ற வார்த்தைகளடா!
மக்களுக்கோ அழிவு தகுதியற்ற வேட்பாளனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் குணமாகுடா!

No comments: