Popular Posts

Sunday, May 31, 2009

சிக்கலாகும்!

வாழ்க்கை என்ற ஒருவாத்தியமே-அது
வாசிக்கத் தெரிந்த மனிதருக்கே சங்கீதமாகும்-அழகிய
கோலமாம் அதைபுரிந்து கொள்ளாத மனிதருக்கோ-அவர்
வாழ்கின்ற நாளெல்லாம் சிக்கலாகும்

No comments: