Popular Posts

Sunday, May 31, 2009

பொரியிறயே

காயகறிக் காரன் மகனா நீ
கூவிகூவி பேசுறயே
போட்டோ கிராபர் மகனா நீ-பேச்ச
டெவலப் பண்ணி காட்டுறயே
பட்டாசு கடைக்காரன் மகனா நீ
பட படனு பொரியிறயே

No comments: