Popular Posts

Friday, December 3, 2010

தமிழ்பாலா /காதல் / கவிதை / தத்துவம் / சின்ன சின்ன ஆலவிதைக்குள்ளே !"

சின்ன சின்ன ஆலவிதைக்குள்ளே !
எத்தனை பெரிய ஆலமரமே ஒளிந்திருக்கின்றதே!
சின்ன சின்ன மழலைக்குள்ளே !
எத்தனை எத்தனை தலைமுறைகளே ஒளிந்திருக்கின்றதே!No comments: